Skip to main content

 

De Kompakt die Kip Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke Wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacyverklaring;

De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Ons beroepen op de wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken;

Passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

Als Kompakt die Kip Club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dat via de contactgegevens onder aan dit document;

Persoonsgegevens van de leden worden door de Kompakt die Kip Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Administratieve doeleinden:

Ten behoeve van het onderhouden van het lidmaatschap, informatieverstrekking en de financiële administratie. Voor de genoemde doelstelling (en) kan de Kompakt die Kip Club de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • NAW gegevens  
  • Telefoonnummer  
  • Emailadres    
  • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door de Kompakt die Kip opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerking gedurende de periode van het lidmaatschap en indien gewenst na het beëindigen van het lidmaatschap ten behoeve van het onderhouden van enig (gewenst) contact.

Publicitaire doeleinden:

Het plaatsen van foto’s van activiteiten en leden op het alleen voor leden toegankelijke deel van de verenigingswebsite. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duur van  het lidmaatschap op basis van schriftelijk  gegeven toestemming of tot het intrekken van die toestemming.

Verstrekking aan derden

De Kompakt die Kip Club geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen binnen Nederland en binnen of buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn

De Kompakt die Kip Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

De Kompakt die Kip Club heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Daarvoor zijn de volgende maatregelen genomen:

-Alle personen die namens de Kompakt die Kip Club van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan. -Voor de toegang tot onze systemen gebruiken de gemachtigde bestuursleden een gebruikersnaam en een wachtwoord. Zij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze na technische incidenten te kunnen herstellen. Onze (gemachtigde) bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de Kompakt die Kip Club van u ontvangen heeft. Mag de Kompakt die Kip Club uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegevens toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Mocht u vragen en/of klachten hebben betreffende het gevoerde privacy beleid neem dan contact op met een van de bestuursleden.